Công bố thông tin

Công bố thông tin
Công bố thông tin
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
 • Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng (kỳ 6 tháng đầu năm 2024: từ 01/01/2024 đến 30/06/2024) - (12/07/2024)
 • Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu - (10/07/2024)
 • Công bố thông tin về việc Công văn chấp thuận tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - (09/07/2024)
 • Quy định công bố thông tin của BVBank - (01/07/2024)
 • Thông báo về việc cung cấp thông tin của Cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên - (ngày 27/06/2024)
 • Công bố thông tin về việc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán cho năm 2024 - (13/06/2024)
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán - (11/06/2024)
 • Công bố thông tin về việc chấp thuận thay đổi địa điểm BVBank Lam Sơn
 • Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình Lựa chọn người lao động năm 2024 tại Ngân hàng TMCP Bản Việt - (23/05/2024)
 • Báo cáo tiến độ sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành - (23/05/2024)
 • Công bố thông tin về việc chấp thuận thay đổi địa điểm BVBank Di Linh
 • Công bố thông tin về QĐ số 77/24/BVBank/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2024 V/v thông qua kế hoạch trả nợ vốn chi tiết và hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2024-2025 – (17/05/2023)
 • Công bố thông tin về việc chấp thuận thay đổi địa điểm BVBank An Nhơn
 • Điều lệ Ngân Hàng TMCP Bản Việt - (14/05/2024)
 • Công bố thông tin về việc chấp thuận thay đổi địa điểm BVBank Bình Long
 • Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - (10/05/2024)
 • Quy chế nội bộ về quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt - (10/05/2024)
 • Công bố thông tin về việc chấp thuận thay đổi địa điểm BVBank Sa Đéc
 • Công bố thông tin tái bổ nghiệm người nội bộ (22/04/2024)
 • Nghị quyết, biên bản họp, văn kiện đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngân hàng TMCP Bản Việt (19/04/2024)
 • Công bố thông tin Tái bổ nhiệm Ông Ngô Quang Trung giữ chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bản Việt, nhiệm kỳ 2024-2029 (12/04/2024)
 • Sửa đổi nội dung Văn kiện Đại hội đồng cổ đông 2024 của BVBank - (09/04/2024)
 • Thông báo kết quả mua lại trái phiếu BVB12203 trước thời gian đáo hạn - (04/04/2024)
 • Công bố thông tin Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiêu riêng lẻ tại ngày 31.12.2023 – (29/08/2023)
 • Công bố thông tin định kỳ năm 2023 (từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) đối với trái phiếu riêng lẻ - (28/03/2023)
 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - (28/03/2024)
 • Công bố thông tin về việc chấp thuận thay đổi địa điểm BVBank Bảo Lộc
 • Công bố thông tin về việc chấp thuận thay đổi địa điểm BVBank Phước Long
 • CBTT về QĐ số 34//24/BVBank/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2024 v/v phát hành trái phiêu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2024-2025 thay thế cho quyết định số 109/23/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2023 - (27/03/2024)
 • Thông báo về việc tạm ngừng giao dịch đối với trái phiếu BVB12203 - (27/03/2024)
 • CBTT về việc tái bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng - Ngân hàng Bản Việt ( BVBank)
 • Thông báo kết quả mua lại trái phiếu BVB12201 trước thời gian đáo hạn - (07/03/2024)
 • Thông báo chấp thuận hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đối với trái phiếu BVB122028 - (07/03/2024)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán lãi trái phiếu BVB12203 năm 2024 và thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn - (06/03/2024)
 • CBTT về Kết quả mua lại trái phiếu BVB122028 trước thời gian đáo hạn - (01/03/2024)
 • Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn 31/12/2023 - (01/03/2024)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán - (01/03/2024)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - (28/02/2024)
 • Thông báo về việc tạm ngừng giao dịch đối với trái phiếu BVB12201 - (26/02/2024)
 • Nghị quyết của Hội đồng quản trị về triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 - (20/02/2024)
 • Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt - (27/12/2023)
 • CBTT về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Bản Việt - (05/12/2023)
 • CBTT về kết quả mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn - Mã TP BVBL2229008 (BVB12202) - (01/12/2023)
 • Công bố thông tin về Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp (Mã BVB12104) - (23/11/2023)
 • Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt chào bán/ phát hành - (22/11/2023)
 • Công bố thông tin về thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc tạm ngưng giao dịch đối với trái phiếu BVB12202 - (21/11/2023)
 • Công bố thông tin giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho đợt phát hành trái phiếu (Đợt 3 - Mã TP: BVB123025) - (16/11/2023)
 • CBTT V/v thanh toán lãi trái phiếu năm 2023 (30/08/2023-30/11/2023) và thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn- Mã TP BVBL2229008 (BVB12202) - (01/11/2023)
 • Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn - (30/06/2023)
 • Thông báo chốt danh sách trái chủ để đăng ký chứng khoán tập trung tại VSDC (Đợt 3) - (13/09/2023)
 • Công bố thông tin về việc thay đổi địa chỉ, địa điểm đặt trụ sở và đủ điều kiện khai trương hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt Kiên Giang - (14/08/2023)
 • Công bố thông tin về việc thay đổi địa chỉ, địa điểm đặt trụ sở và đủ điều kiện khai trương hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt Rạch Giá - (14/08/2023)
 • Thông báo chốt danh sách trái chủ để đăng ký Trái phiếu riêng lẻ tại VSDC- Mã BVBH2124005 - (07/09/2023)
 • Thông báo chốt danh sách trái chủ để đăng ký Trái phiếu riêng lẻ tại VSDC- Đợt 1.8 năm 2022 - (07/09/2023)
 • Thông báo chốt danh sách trái chủ để đăng ký Trái phiếu riêng lẻ tại VSDC- Đợt 1.7 năm 2022 - (07/09/2023)
 • Công bố thông tin Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiêu riêng lẻ tại ngày 30.06.2023 - (30/08/2023)
 • Công bố thông tin định kỳ bán niên 06 tháng đầu năm 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023) đối với trái phiếu riêng lẻ - (30/08/2023)
 • Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 3 - 25/08/2023)
 • Thông báo chốt danh sách trái chủ để đăng ký Trái phiếu riêng lẻ tại VSDC- Đợt 1.6 năm 2022
 • Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 – 2022 (Đợt 3) ( 28/07/2023)
 • Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp (Kỳ 06 tháng đầu năm 2023) (28/07/2023)
 • CBTT v/v kết quả mua lại trái phiếu trước hạn - Mã trái phiếu TPRL012020 (27/07/2023)
 • Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ tại ngày 31/12/2023 có kiểm toán (27/07/2023)
 • Nghị quyết và Điều lệ sửa đổi bổ sung của Ngân hàng TMCP Bản Việt năm 2023 (Ngày 26/07/2023)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả lãi trái phiếu Ngân hàng Bản Việt phát hành ra công chúng - Mã trái phiếu: BVB122028 (Ngày 26/07/2023)
 • CBTT v/v mua lại trái phiếu trước hạn - Mã trái phiếu TPRL012020 (21/07/2023)
 • Quyết định về việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2021-2022 ( ngày 20/07/2023)
 • CBTT Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021-2022 (Đợt 2) cho kỳ kế toán từ 01/10/2022 đến 30/06/2023 có kiểm toán (ngày 20/07/2023)
 • CBTT về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Ngân hàng TMCP Bản Việt
 • CBTT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Bản Việt
 • CBTT v/v kết quả mua lại trái phiếu trước hạn - Mã trái phiếu BVBL2229005,BVBL2229006
 • Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Ngân Hàng TMCP Bản Việt
 • Chấm dứt Hợp đồng lao động theo nguyện vọng cán bộ quản lý cấp cao của Ngân hàng TMCP Bản Việt
 • CBTT về việc gia hạn công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ được kiểm toán kỳ 31.12.2022
 • Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn - Mã trái phiếu BVBL2229004
 • v/v Công bố chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
 • Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • CBTT v/v mua lại trái phiếu trước hạn - Mã trái phiếu BVBL2229005, BVBL2229006
 • Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Ngân hàng TMCP Bản Việt
 • Thông báo về việc nhận được đơn từ nhiệm theo nguyện vọng của Cán bộ quản lý cấp cao Ngân hàng TMCP Bản Việt - ông Phạm Anh Tú
 • Bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank)
 • CCBTT v/v mua lại trái phiếu trước hạn - Mã trái phiếu BVBL2229004
 • CBTT v/v Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn - Mã trái phiếu BVBL2229002, BVBL2229003
 • Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung
 • Nghị quyết về việc thông qua kết quả thực hiện phương án phát hành tăng vốn năm 2022 của ngân hàng TMCP Bản Việt
 • Nghị quyết về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đợt 1 và phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết
 • Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Ngân hàng TMCP Bản Việt
 • Thông báo nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 • Công bố thông tin về việc đủ điều kiện khai trương hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt Rạch Giá - (05/06/2023)
 • Công bố thông tin về việc đủ điều kiện khai trương hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt Móng Cái - (05/06/2023)
 • Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông qua báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân Hàng TMCP Bản Việt
 • Chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu
 • Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bổ sung nội dung hoạt động tại Giấy phép hoạt động
 • Giải trình về việc chậm công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
 • Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết (26/05/2023)
 • Công bố tin về việc sử đổi nội dung giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt
 • Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
 • Công bố thông tin về việc đủ điều kiện khai trương hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt Chư Sê - (29/05/2023)
 • Công bố thông tin về việc đủ điều kiện khai trương hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt Thuận An - (29/05/2023)
 • Công bố thông tin về việc đủ điều kiện khai trương hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt Nam Đà Nẵng - (29/05/2023)
 • Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam
 • CBTT v/v mua lại trái phiếu trước hạn - Mã trái phiếu BVBL2229002,BVBL2229003
 • Công bố thông tin về việc đủ điều kiện khai trương hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt Trần Đề - (25/05/2023)
 • Quyết định về việc phân phối cổ phiếu của Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiên hữu (9/05/2023)
 • Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ và người liên quan
 • Công bố thông tin về việc thay đổi địa chỉ, địa điểm đặt trụ sở và đủ điều kiện khai trương hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt Vĩnh Hải - (28/04/2023)
 • Quyết định về việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2021-2022 (20/04/2022)
 • Biên bản họp, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
 • Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – đính chính
 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - bổ sung
 • Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn BVBLH2229001
 • Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn
 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 • Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết - (12/04/2023)
 • Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - (12/04/2023)
 • Công bố thông tin về Thông báo chấp thuận hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) đối với trái phiếu BVB121034 - 10/04/2023
 • Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (Thông báo tổng hợp) - (06/04/2023)
 • Đính chính lại CBTT định kỳ về tình hình tài chính năm 2022 (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) liên quan đến trái phiếu riêng lẻ - (04/04/2023)
 • Công bố thông tin định kỳ năm 2022 (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) đối với trái phiếu riêng lẻ - (31/03/2023)
 • Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn - Mã trái phiếu BVBLH2128006 - (31/03/2023)
 • Thông tin giao dịch của Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ - (30/03/2023)
 • Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu - (28/03/2023)
 • Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - (28/03/2023)
 • Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng - (17/03/2023)
 • Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng - (16/03/2023)
 • Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - (16/03/2023)
 • Thông báo về ngày đăng ký đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - (16/03/2023)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu - (16/03/2023)
 • Công bố thông tin về Quyết định hủy niêm yết trái phiếu BVB121034 của Ngân hàng TMCP Bản Việt tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - (15/03/2023)
 • Công bố thông tin về việc Ngân hàng TMCP Bản Việt nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban chứng khoán nhà nước số 42/GCN-UBCK ngày 14/03/2023 - (15/03/2023)
 • Công bố thông tin về Quyết định hủy niêm yết trái phiếu BVB121034 của Ngân hàng TMCP Bản Việt tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - (15/03/2023)
 • Công bố thông tin về việc thay đổi địa chỉ, địa điểm đặt trụ sở và đủ điều kiện khai trương hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt Chi nhánh Hưng Yên - (10/03/2023)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Ngân hàng TMCP Bản Việt - (06/03/2023)
 • Công bố thông tin v/v thanh toán lãi trái phiếu đại chúng BVB121034 năm 2023 (30/12/2022-30/03/2023); và thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu BVB121034 trước thời gian đáo hạn (Ngày 1/3/2023)
 • Công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn - Mã trái phiếu BVBLH2128006, BVBLH2229001 - (23/02/2023)
 • Công bố thông tin về việc phê duyệt phương án mua lại trước hạn Trái phiếu đại chúng BVB121034 - (16/02/2023)
 • Công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn - Mã trái phiếu BVBLH2128004 - (09/02/2023)
 • Báo cáo quản trị năm 2022 – (30/01/2023)
 • Trái phiếu niêm yết của Ngân hàng TMCP Bản Việt sẽ được giao dịch chính thức trên HNX kể từ ngày 12/01/2023 - (05/01/2023)
 • Công bố thông tin về quyết định chấp thuận niêm yết trái phiếu BVB đợt 2 - (30/12/2022)
 • Công bố thông tin về quyết định chấp thuận niêm yết trái phiếu BVB đợt 1 - (30/12/2022)
 • Công bố thông tin về Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả lãi trái phiếu Ngân hàng Bản Việt phát hành ra công chúng - (02/12/2022)
 • Công bố báo cáo đính chính Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/tiền thu từ đợt chào bán/phát hành số 630A/2022/BC-BVB ngày 12/05/2022 - (29/11/2022)
 • Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn – (04/11/2022)
 • Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho đợt phát hành trái phiếu đợt 2 - (04/11/2022)
 • Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn (24/10/2022)
 • Công bố thông tin - thông báo thay đổi nhân sự (22/09/2022)
 • Chốt danh sách trái chủ để đăng ký chứng khoán tập trung đợt 2 tại VSD (16/09/2022)
 • Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn (06/09/2022)
 • Công bố thộng tin phát hành trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 (Đợt 1.8 – năm 2022) – (31/08/2022)
 • Công bố thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 (Đợt 1.7 - năm 2022) (30/08/2022)
 • Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phát hành cổ phiếu 2020-2021 được kiểm toán (17/08/2022)
 • Kết quả chào bán trái phiếu đợt 1.6 phát hành ngày 05/08/2022
 • Phát hành trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 (Đợt 1.6 - năm 2022)
 • Báo cáo về tiến độ sử dụng vốn từ ngày 10/01/2022 đến 30/06/2022 cho nguồn vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 1 ( 25/07/2022)
 • Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi định kỳ mã trái phiếu BVB121034 từ ngày 10/01/2022 đến 30/6/2022 - (ngày 20/7/2022)
 • Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi định kỳ mã trái phiếu BVB121034 từ ngày 10/01/2022 đến 30/06/2022 (20/07/2022) 
 • Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - 20/07/2022
 • Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 – 2022 (Đợt 2) - Ngày 13/07/2022
 • Quyết định về việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2021-2022 (15/06/2022)
 • Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 21/2022/GCNTPDN-VSD do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp cho Trái phiếu BVB phát hành ra công chúng năm 2021-2022 (Đợt 1)
 • Công bố thông tin NHNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của BVB (31/05/2022)
 • Quyết định tái bổ nhiệm Người nội bộ (26/05/2022)
 • Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành cổ phiếu 2020-2021 lần cuối (18/05/2022)
 • Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành (12/05/2022)
 • Nghị quyết về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2020 (12/05/2022)
 • Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bản Việt ngày (08/04/2022)
 • Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu đợt 1.5 phát hành ngày 08/04/2022
 • Giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2020 (12/04/2022)
 • Biên bản họp, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
 • Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm theo nguyện vọng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu đợt 1.4 phát hành ngày 05/04/2022
 • Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu đợt 1.3 phát hành ngày 24/03/2022
 • Thông báo của HĐQT về việc nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Vương Công Đức
 • Báo cáo tình hình sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2020-2021
 • Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 • Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 • Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn đối với CĐ CTCP đầu tư khu đô thị mới Sài Gòn
 • Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu đợt 1.2 phát hành ngày 08/3/2022
 • Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu đợt 1.1 phát hành ngày 04/3/2022
 • Quyết định triển khai phát hành Trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 năm 2022 (28/02/2022)
 • Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn ngày 21/02/2022; 22/02/2022; 23/02/2022
 • CBTT trước đợt chào bán mã TP BVBLH2229002 - (15/02/2022)
 • Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (14/02/2022)
 • Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (11/02/2022)
 • CBTT giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn ngày 09/02/2022
 • Báo cáo quản trị năm 2021 (28/01/2022)
 • Thông báo chốt danh sách trái chủ đăng kí chứng khoán tại VSD (24/01/2022)
 • Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1/2022 - 14/01/2022
 • CBTT trước đợt chào bán mã TP BVBLH2229001 - (13/01/2022)
 • Quyết định Mua lại trước hạn Trái phiếu phát hành kỳ hạn 6 năm (TPRL012020) - 12/01/2022
 • Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn ngày 05/01/2022
 • Phụ lục CBTT thông tin giao dịch người nội bộ (11/01/2021)
 • Báo cáo tình hình quản trị từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 (01/02/2020)
 • Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu theo hướng riêng rẻ (4/2/2021)
 • Công bố phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (5/2/2021)
 • Công bố phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần 2 (19/2/2021)
 • Giao dịch cổ đông nội bộ - CBTT thông tin giao dịch người nội bộ (09/03/2021)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 (12/03/2021)
 • Thông báo vv phân phối lại cổ phần chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền (17/03/2021)
 • Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại NH TMCP Bản Việt (25/3/2021)
 • Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (11/3/2021)
 • Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (18/3/2021)
 • Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (18/3/2021)
 • Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và hnx (06/4/2021)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan (07/4/2021)
 • Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
 • Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước và HNX (14/4/2021)
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan (15/4/2021)
 • Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 ngân hàng TMCP Bản Việt (05/4/2021)
 • Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
 • Điều lệ ngân hàng TMCP Bản Việt
 • Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
 • Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Biên bản họp nghị quyết đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngân hàng TMCP Bản Việt (05/04/2021)
 • Văn kiện, tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2021 đính kèm bbh, nghị quyết
 • Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại ngân hàng TMCP Bản Việt (25/03/2021)
 • Thông báo về cấp sổ cho cổ đông hiện hữu
 • Châp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt
 • Thông báo ngày giao địch đầu tiên của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt
 • Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt
 • Báo cáo công bố thông tin tỉ lệ an toàn vốn (23/09/2021)
 • Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt chào bán/ phát hành (07/10/2021)
 • Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 - 2022 (28/10/2021)
 • Điều chỉnh và bổ sung phương án phát hành bán trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2021 - 2022 (26/10/2021)
 • Sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Bản Việt (03/11/2021)
 • Nghị quyết về việc lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản 2021 (11/11/2021)
 • Tờ trình thông qua việc thay đổi kế hoạch tăng vốn điều lệ tại Phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trong cuộc họp thường niên ngày 29/04/2021 (11/11/2021)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc trình phương án tăng vốn mới (12/11/2021)
 • Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (12/11/2021)
 • Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (12/11/2021)
 • Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (12/11/2021)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (15/11/2021)
 • Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021-2022
 • Thay thế phương án phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2021-2022
 • Quyết định về việc triển khai phát hành Trái phiếu tắng vốn cấp 2 năm 2021 (Ngày 14/06/2021)
 • Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 – 2022 (Đợt 1) - Ngày 10/12/2021
 • CBTT trước đợt chào bán mã TP BVBLH2124005 - (14/12/2021)
 • Kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 5 năm 2021 - 17/12/2021
 • Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (21.12.2021)
 • Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn ngày 29/12/2021
 • Kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ đợt 6 năm 2021 (30/12/2021)
 • Công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 - 2022 (Đợt 1) (30/12/2021)
 • Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền của cổ đông (13/02/2020)
 • Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (19/02/2020)
 • Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
 • Thông báo về ngày chốt quyền cổ đông tham dự Đại hội (20/05/2020)
 • Văn kiện đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (25/06/2020)
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (26/06/2020)
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - Bổ nhiệm Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3/7/2020)
 • Thông báo chốt ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 (30/7/2020)
 • Văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 (17/08/2020)
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (26/08/2020)
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020
 • Nghị quyết về bổ nhiệm sổ sung Thành viên HĐQT độc lập và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường 2020
 • Thông báo thay đổi nhân sự
 • Danh sách người nội bộ và những người có liên quan
 • Thông qua phương án phát hành Trái phiếu năm 2020 (03/09/2020)
 • Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (21/09/2020)
 • Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (22/09/2020)
 • Nghị quyết thay đổi tên, địa chỉ các CN/PGD mở mới năm 2020 (25/09/2020)
 • Dự thảo nghị quyết
 • Chấp thuận tăng vốn điều lệ (23/10/2020)
 • 1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua một số nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 • 2. Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung nêu tại Thông báo số 101/20/TB-HĐQT ngày 21/09/2020
 • Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 306/GCN-UBCK ngày 17/12/2020 - Xem tại đây
 • Bảng cáo bạch 1
 • Bảng cáo bạch 2
 • Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu (23/12/2020)
 • Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (17/04/2019)
 • Các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (17/04/2019)
 • 1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
 • 2. Báo cáo đánh giá công tác HĐQT 2018 và định hướng 2019 của HĐQT
 • 3. Tờ trình tổng thù lao phụ cấp chuyên trách của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 2019
 • 4. Tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019 của Ban điều hành
 • 5. Báo cáo hoạt động 2018 và phương hướng hoạt động 2019 của Ban kiểm soát
 • 6. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019
 • 7. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018
 • 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ
 • 9. Tờ trình về các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và BKS
 • 10. Tờ trình kế hoạch lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu Ngân hàng trên sàn giao dịch UPCOM
 • 11. Tờ trình gia hạn thời gian hoạt động của VCCB lên 99 năm
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 • Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) (23/07/2019)
 • 1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
 • 2. Báo cáo đánh giá công tác Hội đồng Quản trị 2017
 • 3. Tờ trình tổng thù lao phụ cấp chuyên trách của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 2018
 • 4. Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và định hướng 2018 của Tổng Giám đốc
 • 5. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Ban kiểm soát
 • 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017
 • 7. Tờ trình sửa đổi điều lệ Viet Capital Bank
 • 8. Tờ trình tăng vốn điều lệ trong năm 2018
 • 9. Tờ trình lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM
 • 10. Tờ trình về các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT
 • 11. Danh sách thành viên HĐQT cổ đông có thể ủy quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2018
 • 12. Giấy ủy quyền Đại hội
 • 13. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 • Thông báo Bố trí công tác đối với cán bộ quản lý
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 • Ngân hàng TMCP Bản Việt bổ nhiệm Kế toán trưởng
 • Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
 • 1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
 • 2. Báo cáo đánh giá công tác HĐQT 2016 và định hướng 2017 của HĐQT
 • 3. Tờ trình tổng thù lao phụ cấp chuyên trách của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 2017
 • 4. Tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và định hướng 2017 của Ban điều hành
 • 5. Báo cáo hoạt động 2016 thù lao và định hướng 2017 của Ban kiểm soát
 • 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016
 • 7. Tờ trình sửa đổi điều lệ
 • 8. Phụ lục chi tiết sửa đổi, bổ sung điều lệ
 • 9. Tờ trình về các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT
 • 10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020
 • 11. Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Thông báo về việc Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 2017
 • Báo cáo tài chính riêng 2017

Đóng

LỊCH TRẢ NỢ TẠM TÍNH

Thẻ tín dụng Visa Platinum Bản Việt
Chọn thẻ khác
Thêm thẻ so sánh
Thẻ tín dụng Visa Platinum Bản Việt
Chọn thẻ khác
Thêm thẻ so sánh
Thẻ tín dụng Visa Platinum Bản Việt
Chọn thẻ khác
Thêm thẻ so sánh
So sánh
So sánh thẻ
Bạn hãy chọn thẻ để so sánh
Thẻ VISA
VISA-inStyle 01

Thẻ tín dụng BVBank Visa inStyle
Từ 50 triệu đồng trở lên
icon check - Hoàn tiền 3% tại trung tâm mua sắm, cửa hàng miễn thuế
- Hoàn thêm 0,2% các giao dịch mua hàng khác
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Tận hưởng các đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ Visa hạng Platinum
Miễn phí thường niên trọn đời thẻ
Tổng số tiền hoàn lên đến 300.000 VND/tháng và 3.600.000 VND/năm
VISA-jOY-02

Thẻ tín dụng BVBank Visa Joy
Từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
Miễn phí thường niên trọn đời thẻ
Tích 2 điểm thưởng với 1.000 VND chi tiêu tại POS siêu thị và tích 1 điểm thưởng với các chi tiêu khác
VISA-LIFESTYLE-02

Thẻ tín dụng BVBank VISA Lifestyle
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Hoàn tiền lên đến 5% tại nhiều lĩnh vực:
- Hàng không, khách sạn, du lịch: hoàn 5%
- Nhà hàng: hoàn 4%
- Bệnh viện, trường học: hoàn 3%
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
Từ 599.000 VND đến 999.000 VND
Tổng số tiền hoàn lên đến 600.000 VND/tháng và 7.200.000 VND/năm
Thumbnail The-14

Thẻ tín dụng BVBank Visa & JCB Ms.
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check - Hoàn tiền 10% tại Shopee, Tiki, Lazada
- Hoàn tiền 5% tại Grab, Be
- Hoàn tiền 5% tại các cửa hàng mỹ phẩm
icon check - Giảm đến 20% tại hơn 100 nhà hàng Á - Âu
- Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
299.000 VND
Tổng số tiền hoàn lên đến 300.000 VND/tháng và 3.600.000 VND/năm
Thẻ JCB
JCB - Cheer-01

Thẻ tín dụng BVBank JCB Cheer
Từ 10 đến dưới 50 triệu đồng
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên trọn đời thẻ
Tích 2 điểm thưởng với 1.000 VND chi tiêu tại nhà hàng và tích 1 điểm thưởng với các chi tiêu khác
JCB - Sense-01

Thẻ tín dụng BVBank JCB Sense
Từ 50 triệu đồng trở lên
icon check - Hoàn tiền 3% tại các nhà hàng
- Hoàn thêm 0,2% các giao dịch mua hàng khác
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Tận hưởng các đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ JCB hạng Platinum như:
- Miễn phí phòng chờ sân bay quốc tế
- Ưu đãi tại các sân golf
- Ưu đãi tại các nhà hàng, khách sạn cao cấp
Miễn phí thường niên trọn đời thẻ
Tổng số tiền hoàn lên đến 300.000 VND/tháng và 3.600.000 VND/năm
2311MK_BVBank_JCB_Discovery (Platinum)_UnEmb_07Dec23-01

Thẻ tín dụng BVBank JCB Discovery
Từ 50 triệu đồng trở lên
icon check Miễn phí chuyển đổi giao dịch ngoại tệ
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
icon check Tận hưởng các đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ JCB hạng Platinum như:
- Miễn phí phòng chờ sân bay quốc tế
- Ưu đãi tại các sân golf
- Ưu đãi tại các nhà hàng, khách sạn cao cấp
399.000 VND
Tích lũy 6 điểm thưởng với mỗi 1.000 VND chi tiêu bằng thẻ
JCB-7eleven-02

Thẻ tín dụng BVBank JCB 7-Eleven
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Nhiều chương trình ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ tại chuỗi cửa hàng 7-Eleven
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,..
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên trọn đời thẻ
Tích 4 điểm thưởng với 1.000 VND chi tiêu bằng thẻ
JCB-momo-01

Thẻ tín dụng BVBank JCB Link
Từ 30 triệu đồng trở lên
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ khi thanh toán trên ứng dụng ví điện tử MoMo
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,..
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên trọn đời thẻ
Tích 1 điểm thưởng với mỗi 1.000 VND chi tiêu bằng thẻ
Thumbnail The-14

Thẻ tín dụng BVBank Visa & JCB Ms.
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check - Hoàn tiền 10% tại Shopee, Tiki, Lazada
- Hoàn tiền 5% tại Grab, Be
- Hoàn tiền 5% tại các cửa hàng mỹ phẩm
icon check - Giảm đến 20% tại hơn 100 nhà hàng Á - Âu
- Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
299.000 VND
Tổng số tiền hoàn lên đến 300.000 VND/tháng và 3.600.000 VND/năm
Thẻ NAPAS
nappas ONLINE FINAL-02

Thẻ tín dụng BVBank NAPAS shopON
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Hoàn tiền 5% các giao dịch thanh toán trực tuyến
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
499.000 VND
Tổng số tiền hoàn tối đa 200.000 VND/tháng và 2.400.000 VNDF/năm
Chỉ so sánh 2 thẻ tối đa